Общинска администрация Ловеч / Република България

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

ОБЯВЛЕНИЕ

Обявление

 

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Община Ловеч разгласява, че с Решение №994/25.04.2019 г. на Общински съвет Ловеч е разрешено:

изработване на подробен устройствен план – План за регулация и застрояване(ПУП-ПРЗ) за поземлен имот(ПИ) с идентификатор 07260.56.928 по кадастралната карта на с. Българене, местност „Край село” в землището на с. Българене, общ. Ловеч.

 

Корнелия Маринова

Кмет на Община Ловеч