Общинска администрация Ловеч / Република България

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

ОБЯВЛЕНИЕ

Обявление

 

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и писмо вх. №04-00-139/03.05.2019 г. от Заместник министъра на Регионалното развитие и благоустройството на Република България, Община Ловеч разгласява, че със Заповед №РД-02-15-96/25.04.2019 г. на Заместник министъра на Регионалното развитие и благоустройството на Република България е разрешено на Агенция „Пътна инфраструктура“, с административен адрес: гр. София 1606, бул. „Македония“ №3, да изработи:

Проект за подробен устройствен план – Парцеларен план(ПУП-ПП) за обект: АМ „Хемус“, участък от км 166+144 от идейния проект на НКСИП(след пресичането с път III-301) до км 189+344 от идейния проект на НКСИП (след пресичането с път III-303) в землищата на с. Крушуна, гр. Летница и с. Горско Сливово, община Летница, област Ловеч, с. Чавдарци, община Ловеч, област Ловеч, гр. Сухиндол, община Сухиндол, област Велико Търново, гр. Павликени, с. Върбовка и с. Бутово, община Павликени, област Велико Търново.

 

КОРНЕЛИЯ МАРИНОВА

Кмет на Община Ловеч