Общинска администрация Ловеч / Република България

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Община Ловеч, съобщава на основание чл.149, ал.1 от ЗУТ, че е издадено разрешение за строеж № 48/24.06.2019г. за строителство на обект: „Реконструкция и възстановяване на второстепенни постройки и плътна ограда към жилищна сграда – Недвижима културна ценност /НКЦ/ за съвременно обитаване с жилищни функции“ в ПИ с идентификатор № 69225.220.259 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Стефаново, Община Ловеч, УПИ III-259 от кв.6 по плана на с.Стефаново, Община Ловеч.

Възложител: „ОКП Инвестмънтс“ ООД

На основание чл.149, ал.3 от ЗУТ заинтересованите лица могат да обжалват разрешението за строеж по законосъобразност пред Началник сектор – Ловеч на РДНСК към Северозападен район чрез главен архитект на Община Ловеч в 14-дневен срок от съобщението.

 

 

арх. Минчо Петков

Гл. архитект на Община Ловеч