Общинска администрация Ловеч / Република България

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

Обявление

Относно: Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на поземлен имот с идентификатор 43952.164.8 с площ 12733 кв.м., НТП: нива, в местността „Горни бостаниˮ по КККР на гр. Ловеч, Община Ловеч.