Общинска администрация Ловеч / Република България

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

ОБЯВЛЕНИЕ

Обявление

На основание чл. 135, ал. 7 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Община Ловеч съобщава на заинтересуваните лица в производството по одобряване на подробните устройствени планове и на техните изменения, съгласно чл. 131 от ЗУТ, че със Заповед № З-1045/02.07.2019 г. на Кмета на Община Ловеч е дадено разрешение за изработване на:

Проект за изменение на Подробен устройствен план ПУП- План за застрояване (ПУП-ПЗ) за у.п.и. III-149.51 по плана на с. Абланица, общ. Ловеч.

Със заповедта и документите приложени към нея, заинтересуваните лица могат да се запознаят в сградата на Община Ловеч - стая № 227.

ДАНИЕЛ КОЛЕВ

За Кмет на Община Ловеч,

съгласно Заповед №З-1002/25.06.2019 г.

на Кмета на Община Ловеч