Общинска администрация Ловеч / Република България

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

ОБЯВЛЕНИЕ

Обявление

 

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Община Ловеч разгласява, че с Решение №1060/25.07.2019 г. на Общински съвет Ловеч е разрешено:

Изработване на подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 43952.521.348 по плана на новообразуваните имоти на местност „Бабаковец” в землището на град Ловеч.

 

За Кмет на Община Ловеч,

съгласно Заповед № З-1068/08.07.2019 г. на кмета на Община Ловеч

ВЕНЦИСЛАВ ХРИСТОВ

Заместник-кмет на Община Ловеч