Общинска администрация Ловеч / Република България

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Община Ловеч, съобщава на основание чл.149, ал.1 от ЗУТ, че е издадено разрешение за строеж № 58/30.07.2019г. за строителство на обект: „Адаптация с разширение на жилищна сграда“ в ПИ с идентификатор 43952.515.462 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Ловеч, УПИ VII-2772 от кв.232 по плана на кв.Вароша, гр.Ловеч.

Възложител: Айтен Ибрахимова Юсеинова

На основание чл.215 от Закона за устройство на територията, заинтересованите лица могат да обжалват разрешението за строеж, чрез административния орган, чийто акт се оспорва пред съответния Административен съд по местонахождението на недвижимия имот в 14-дневен срок от съобщаването му.

 

 

арх. Минчо Петков

Гл. архитект на Община Ловеч