Общинска администрация Ловеч / Република България

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ

 

 

Община Ловеч, съобщава на основание чл.149, ал.1 от ЗУТ, че е издадено разрешение за строеж № 60/09.08.2019г. за строителство на обект: Допълваща постройка - гараж  в ПИ с идентификатор 43952.501.8494 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Ловеч, УПИ VII-8494 от кв.62 по плана на кв. Продимчец, гр. Ловеч.

Възложител: Денислав Николаев Нинов

На основание чл.215 от Закона за устройство на територията, заинтересованите лица могат да обжалват разрешението за строеж, чрез административния орган, чийто акт се оспорва пред съответния Административен съд по местонахождението на недвижимия имот в 14-дневен срок от съобщаването му.

 

 

арх. Минчо Петков

Гл. архитект на Община Ловеч