Общинска администрация Ловеч / Република България

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

ОБЯВЛЕНИЕ

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Община Ловеч съобщава на заинтересуваните лица на основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), че е изработен и внесен за съгласуване и одобряване проект за изменение на на улица-тупик и паркинг за коли при о.т. 942, о.т. 939, о.т. 938 и о.т. 940 кв. 314 по регулационния план на гр. Ловеч, зона ЕЖК, поземлен имот с идентификатор 43952.504.118, по Кадастралната карта(КК) на гр. Ловеч, община Ловеч.

Възложител: ОБЩИНА ЛОВЕЧ.

В 14-дневен срок от датата на получаване на обявлението, на основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, заинтересуваните лица в производството по одобряване на подробните устройствени планове и на техните изменения, съгласно чл. 131 от ЗУТ могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до Кмета на Община Ловеч.

С проекта може да се запознаете в сградата на Община Ловеч - стая № 227.

 

За Кмет на Община Ловеч,

съгласно Заповед № З-1255/21.08.2019 г.

на кмета на Община Ловеч,

ДАНИЕЛ КОЛЕВ

Заместник-кмет на Община Ловеч