Общинска администрация Ловеч / Република България

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

ОБЯВЛЕНИЕ

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Община Ловеч съобщава на заинтересуваните лица на основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), че е изработен и внесен за съгласуване и одобряване на подробен устройствен план – План за регулация и застрояване(ПУП-ПРЗ) за част от поземлен имот с идентификатор 43952.533.381(по скица-проект поземлен имот с нов идентификатор 43952.533.433) по плана на новообразуваните имоти на местност „Калето“, гр. Ловеч, общ. Ловеч, заедно със схемите за захранване с ел. енергия и ВиК.

Възложител: Петър Т. Крумов

В 14-дневен срок от датата на получаване на обявлението, на основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, заинтересуваните лица в производството по одобряване на подробните устройствени планове и на техните изменения, съгласно чл. 131 от ЗУТ могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до Кмета на Община  Ловеч.

С проекта може да се запознаете в сградата на Община Ловеч - стая № 227.

 

Корнелия Маринова

Кмет на Община Ловеч,