Общинска администрация Ловеч / Република България

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

ОБЯВЛЕНИЕ

О Б Щ И Н А     Л О В Е Ч

 

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

 

В Общински съвет - Ловеч е внесено предложение с вх.№ОС-637/13.09.2019 г. от Кмета на Община Ловеч, по повод постъпило заявление вх.№ 70-00-1522/09.08.2019 г. от „Митмакс“ ЕООД гр.Ловеч, за замяна на имот - частна общинска собственост, представляващ: поземлен имот с идентификатор 43952.519.698 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Ловеч, oбщ.Ловеч, одобрени със заповед РД-18-10/17.04.2007 г. на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър гр.София, с площ 180 (сто и осемдесет) кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за производствени и складови дейности, съставляващ част от УПИ І-210 от кв.9039 по действащия подробен устройствен план на Северна индустриална зона - гр. Ловеч, одобрен с Решение № 481/18.03.2010 г. на Общински съвет-Ловеч, съгласно АЧОС 55611/05.08.2019 г. и скица № 15-749274-16.08.2019 г., издадена от СГКК-гр. Ловеч, с поземлен имот с идентификатор 43952.519.699 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Ловеч, oбщ.Ловеч, одобрени със заповед РД-18-10/17.04.2007 г. на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър гр.София, с площ 302 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за складова база, представляващ част от поземлен имот с идентификатор 43952.519.210 по КККР на гр.Ловеч, целият с площ от 3044 кв.м., собственост на „Митмакс“ ЕООД гр.Ловеч.