Общинска администрация Ловеч / Република България

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Община Ловеч съобщава, че с Решение №1078/29.08.2019 г. на Общински съвет Ловеч е разрешено:

Изработване на подробен устройствен план – План за застрояване(ПУП-ПЗ) за поземлен имот(ПИ) с идентификатор 43952.521.311 по плана на новообразуваните имоти на местност „Бабаковец” в землището на град Ловеч.

Съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ, решението не подлежи на оспорване.

 

КОРНЕЛИЯ МАРИНОВА

Кмет на Община Ловеч