Общинска администрация Ловеч / Република България

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Община Ловеч съобщава на заинтересованите  лица, че е изработен и внесен за одобрение проект за изменение на Общ устройствен план на гр. Ловеч за у.п.и. XV-161 от кв. 314 по плана на зона ЕЖК, гр. Ловеч.

Възложител: „ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО“ КД

В едномесечен срок от датата на обнародване на съобщението в Държавен вестник, на основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до Кмета на Община  Ловеч.

Проектът е на разположение за разглеждане и справки от заинтересованите лица в сградата на Община Ловеч - стая № 227.

 

За Кмет на Община Ловеч,

съгласно Заповед № Заповед №З-1357/11.09.2019 г. на кмета на Община Ловеч

ДАНИЕЛ КОЛЕВ

Заместник-кмет на Община Ловеч