Общинска администрация Ловеч / Република България

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

ОБЯВЛЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

 

На основание чл. 150, ал. 3 и ал. 8 от Закона за устройство на територията(ЗУТ), Община Ловеч съобщава на заинтересуваните лица, че:

1. със Заповед № З-1405/18.09.2018 г. на Кмета на Община Ловеч е одобрен проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване(ПРЗ) за у.п.и. VIIІ-298 от кв. 15 по плана на с. Дойренци, община Ловеч, поземлен имот(ПИ) с идентификатор 21823.262.298 по кадастралната карта на с. Дойренци, община Ловеч, част от комплексен проект за инвестиционна инициатива по чл. 150 от ЗУТ за обект „Еднофамилна жилищна сграда в урегулиран поземлен имот (у.п.и.) VIIІ-298 от кв. 15 по плана на с. Дойренци, община Ловеч“, ПИ с идентификатор 21823.262.298 по кадастралната карта на с. Дойренци, община Ловеч.

2. Издадено е Разрешение за строеж №77/18.09.2019 г. от главния архитект на Община Ловеч, съгласно одобрен инвестиционен проект № 79/18.09.2019 г. за обект:Еднофамилна жилищна сграда“ в у.п.и. VIIІ-298 от кв. 15 по плана на с. Дойренци, община Ловеч, поземлен имот с идентификатор 21823.262.298 по кадастралната карта на с. Дойренци, община Ловеч.

Възложител: Христо Г. Стоянов

В 14-дневен срок от получаване на съобщението на основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ  заинтересованите лица, по смисъла на чл. 131, ал. 1 и ал. 2, т. 1 и т. 4 от Закона за устройство на територията(ЗУТ), могат да обжалват Заповед № З-1405/18.09.2018 г. на Кмета на Община Ловеч и издаденото Разрешение за строеж №77/18.09.2019 г. от главния архитект на Община Ловеч, заедно с одобрения инвестиционен проект № 79/18.09.2019 г. за обект Еднофамилна жилищна сграда“ в у.п.и. VIIІ-298 от кв. 15 по плана на с. Дойренци, община Ловеч, поземлен имот с идентификатор 21823.262.298 по кадастралната карта на с. Дойренци, община Ловеч пред Административен съд – Ловеч чрез Кмета на Община Ловеч.

С посочените документи може да се запознаете в сградата на Община Ловеч, както следва:

- в стая № 227 със Заповед № З-1405/18.09.2018 г. на Кмета на Община Ловеч.

- в стая № 214 с Разрешение за строеж №77/18.09.2019 г.

- в стая № 219 с одобрения инвестиционен проект № 79/18.09.2019 г.

 

За Кмет на Община Ловеч,

съгласно Заповед № Заповед №З-1357/11.09.2019 г. на кмета на Община Ловеч

ДАНИЕЛ КОЛЕВ

Заместник-кмет на Община Ловеч