Общинска администрация Ловеч / Република България

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

ОБЯВЛЕНИЕ

О Б Щ И Н А   Л О В Е Ч

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание Заповед № З-1455/24.09.2019 г. на Кмета на Община Ловеч, в изпълнение на Решение №1089/29.08.2019 г. на Общински съвет-Ловеч, в стая 321 в сградата на Община Ловеч, ще се проведат на 14.10.2019 г. публични търгове с тайно наддаване за продажби на дълготрайни материални активи, частна общинска собственост, както следва:

Публичен търг №1 от 10:00 часа - за продажба на Огнеопорна каса - еднокрила, зелена, с ключ, с размери  105х55х45 см. Начална тръжна цена 135,00 /сто тридесет и пет/ лева без ДДС и депозитна вноска за участие 27,00 /двадесет и седем/ лева.

Публичен търг №2 от 10:30 часа - за продажба на Огнеопорна каса - двукрила, с ключ и с размери  185х101х60 см. – 2 броя. Начална тръжна цена за един брой 180,00 /сто и осемдесет/ лева, без включен ДДС и депозитна вноска за участие 36,00 /тридесет и шест/ лева.

Публичен търг №3 от 11:00 часа - за продажба на Огнеопорна каса - двукрила, без ключ и с размери  202х100х55 см. Начална тръжна цена 130,00 /сто и тридесет/ лева, без включен ДДС и депозитна вноска за участие 26,00 /двадесет и шест/ лева.

Публичен търг №4 от 11:30 часа - за продажба на Огнеопорна каса – двукрила, зелена, с ключ и с размери  164х76х50 см. Начална тръжна цена 150,00 /сто и петдесет/ лева, без включен ДДС и депозитна вноска за участие 30,00 /тридесет/ лева.

Публичен търг №5 от 13:00 часа - за продажба на Огнеопорна каса - двукрила, кафява, с ключ и с размери  153х70х45 см. Начална тръжна цена 150,00 /сто и петдесет/ лева, без включен ДДС и депозитна вноска за участие 30,00 /тридесет/ лева.

Публичен търг №6 от 13:30 часа - за продажба на Огнеопорна каса - двукрила, зелена, с ключ и с размери  182х100х50 см.- 2 броя. Начална тръжна цена за един брой 180,00 /сто и осемдесет/ лева, без включен ДДС и депозитна вноска за участие 36,00 /тридесет и шест/ лева.

Публичен търг №7 от 14:00 часа - за продажба на Огнеопорна каса - двукрила, зелена, с ключ и с размери  189х100х50 см. Начална тръжна цена 180,00 /сто и осемдесет/ лева, без включен ДДС и депозитна вноска за участие 36,00 /тридесет и шест/ лева

Публичен търг №8 от 14:30 часа - за продажба на Огнеопорна каса - еднокрила, зелена, с ключ и с размери  80х60х55 см. Начална тръжна цена 105,00 /сто и пет/ лева, без включен ДДС и депозитна вноска за участие 21,00 /двадесет и един/ лева.

Публичен търг №9 от 15:00 часа - за продажба на Огнеопорна каса - двукрила, зелена, с ключ и с размери  187х100х50 см.- 2 броя. Начална тръжна цена за един брой 180,00 /сто и осемдесет/ лева, без включен ДДС и депозитна вноска за участие 36,00 /тридесет и шест/ лева.

Публичен търг №10 от 15:30 часа - за продажба на Огнеопорна каса - двукрила, зелена, с ключ и с размери  160х75х50 см. Начална тръжна цена 150,00 /сто и петдесет/ лева, без включен ДДС и депозитна вноска за участие 30,00 /тридесет/ лева.

Публичен търг №11 от 16:00 часа - за продажба на Два броя огнеопорни каси - еднокрили, сиви на цвят с надпис „SIGMA“, с кодово заключване с ключ, с четири щифта и две панти. Ключовете липсват. Размери  145х60х45 см. Начална тръжна цена за брой 420,00 /четиристотин и двадесет/ лева, без включен ДДС и депозитна вноска за участие 84,00 /осемдесет и четири/ лева.

Публичен търг №12 от 16:30 часа - за продажба на Трезорна врата. Начална тръжна цена 420,00 /четиристотин и двадесет/ лева, без включен ДДС и депозитна вноска за участие 84,00 /осемдесет и четири/ лева.

       Депозитната вноска за участие се заплаща в касата на Община Ловеч, находяща се в Центъра за услуги и информация на гражданите или по сметка на Община Ловеч: Първа инвестиционна банка АД, IBAN BG77FINV91503316736424,  BIC FINVBGSF.

       За внесен депозит по банков път се счита определената парична сума, която следва задължително да е налична по посочената банкова сметка до изтичане на определения за внасяне краен срок.

       Право на участие имат юридически и физически лица.

        

 

 

        Цена на тръжната документация е 60,00 лева с включен ДДС. За всеки дълготраен материален актив се закупува и участва с отделна тръжна документация.

Крайният срок за закупуване на тръжна документация и внасяне на депозит за участие в публичните търгове е до 16:00 часа на 11.10.2019 г.

В случай, че се яви само един кандидат или не се допуснат до участие поне двама кандидати, насрочвам повторни публичени търгове на 17.10.2019 г. в стая 321 в сградата на Община Ловеч, със същите часове  и при същите условия.

Крайният срок за закупуване на тръжна документация и внасяне на депозит за участие в повторните публични търгове е до 16:00 часа на 16.10.2019 г.

       Оглед на дълготрайните материални активи, предмет на публичните търгове, може да се извършва до предхождащия търговете работен ден. 

Подробности по провеждане на публичните търгове са поместени в тръжните документации, които се закупуват от Центъра за услуги и информация на гражданите в Община Ловеч.

Допълнителна информация на тел. 068/688226 или в Центъра за услуги и информация на гражданите в Община Ловеч.