Общинска администрация Ловеч / Република България

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

ОБЯВЛЕНИЕ

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Община Ловеч съобщава на заинтересуваните лица на основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), че е издадена Заповед № З-1473/25.09.2019 г. на Кмета на Община Ловеч с която е одобрен Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за застрояване и регулация(ПУП-ПРЗ) за у.п.и. XIII-198, у.п.и. ХIV-198 и у.п.и. ХV-197 от кв. 35 по плана на с. Умаревци, общ. Ловеч.

Възложители: Максим В.Панталеев и Сашка М. Панталеева

В 14-дневен срок от получаване на съобщението, на основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да обжалват заповедта пред Административен съд – Ловеч чрез Кмета на Община Ловеч.

С посочените документи, проект и заповед, може да се запознаете в сградата на Община Ловеч - стая № 227.


 

За Кмет на Община Ловеч,

съгласно Заповед №З-1453/24.09.2019 г.

на Кмета на Община Ловеч

ВЕНЦИСЛАВ ХРИСТОВ

Заместник-кмет на Община Ловеч