Общинска администрация Ловеч / Република България

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание чл. 135, ал. 7 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Община Ловеч съобщава на заинтересуваните лица по чл. 131 от ЗУТ, че със Заповед № З-1519/01.10.2019 г. на Кмета на Община Ловеч е дадено разрешение за:

Изработване на Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП-ПР) за у.п.и. V-1940 от кв. 146 по плана на гр. Ловеч, зона „Дикисана“, поземлен имот(ПИ) с идентификатор 43952.513.1940 по кадастралната карта на гр. Ловеч.

Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд – Ловеч на основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ в 14 дневен срок от нейното съобщаване чрез кмета на Община Ловеч

Със заповедта и документите приложени към нея може да се запознаете в сградата на Община Ловеч - стая № 227.

 

За Кмет на Община Ловеч,

съгласно Заповед № З-1453/24.09.2019 г. на кмета на Община Ловеч

ВЕНЦИСЛАВ ХРИСТОВ

Заместник-кмет на Община Ловеч