Общинска администрация Ловеч / Република България

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ

 

 

На основание чл. 135, ал. 7 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Община Ловеч съобщава на заинтересуваните лица по чл. 131 от ЗУТ, че със Заповед № З-1697/30.10.2019 г. на Кмета на Община Ловеч е дадено разрешение за:

Изработване на Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП-ПР) за у.п.и. ХI-910 и у.п.и. ХII-910 от кв. 73 по плана на с. Дойренци, общ. Ловеч.

Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд – Ловеч на основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ в 14 дневен срок от нейното съобщаване чрез кмета на Община Ловеч

Със заповедта и документите приложени към нея може да се запознаете в сградата на Община Ловеч - стая № 227.

 

За Кмет на Община Ловеч,

съгласно Решение № 1094/26.09.2019 г.

на Общински съвет Ловеч

ВЕНЦИСЛАВ ХРИСТОВ

Заместник-кмет на Община Ловеч