Общинска администрация Ловеч / Република България

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Община Ловеч разгласява, че със Заповед №З-1702/31.10.2019 г. на Кмета на Община Ловеч е дадено разрешение за:

изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване(ПУП-ПРЗ) за поземлени имоти(ПИ) 43952.518.361 и 43952.518.362 по кадастралната карта на гр. Ловеч и двата с трайно предназначение на територията-урбанизирана.

 

Вр. и. дл. Кмет на Община Ловеч,

съгласно Решение № 1094/26.09.2019 г.

на Общински съвет Ловеч,

ВЕНЦИСЛАВ ХРИСТОВ