Общинска администрация Ловеч / Република България

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

ОБЯВЛЕНИЕ

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Община Ловеч съобщава на заинтересуваните лица, че със Заповед № З-1921/19.11.2019 г. на Кмета на Община Ловеч е одобрен Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване(ПУП-ПРЗ) за ПИ с идентификатор 43952.521.348 по плана на новообразуваните имоти на местност „Бабаковец” в землището на гр. Ловеч.

 

В 14-дневен срок от датата на получаване на обявлението, на основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ, заинтересуваните лица в производството по одобряване на подробните устройствени планове и на техните изменения, съгласно чл. 131 от ЗУТ, могат да обжалват заповедта пред Административен съд – Ловеч чрез Кмета на Община Ловеч.

 

С посочените документи, проект и заповед, може да се запознаете в сградата на Община Ловеч - стая № 227.

 

Корнелия Маринова

Кмет на Община Ловеч,