Общинска администрация Ловеч / Република България

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание §4, ал. 2 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията (ЗУТ), Община Ловеч съобщава на заинтересуваните лица, че със Заповед № 3-1923/19.11.2019 г. на Кмета на Община Ловеч е разрешено на Митко К. Митков изработване на:

комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) по чл. 150 от ЗУТ за обект „Двуетажно пристрояване към съществуваща жилищна сграда“ разположена в урегулиран поземлен имот (у.п.и.) VІ-66 от кв. 7 по плана на с. Казачево, общ. Ловеч.(поземлен имот с идентификатор 35198.250.66) със следните части.

Проект за изменение на ПУП-ПРЗ за у.п.и. VI-66 и у.п.и. VII-65 от кв. 7 по плана на с. Казачево, общ. Ловеч, като в двата у.п.и. да се запази отреждането „За нискоетажно жилищно застрояване“ и се установи свързано застрояване в двата съседни у.п.и., като се въведат необходимите устройствени показатели(височина, етажност, плътност, Кинт. и озеленяване), матрици и задължителни ограничителни линии на застрояване в двата у.п.и., съгласно представената скица-предложение за изменение на ПУП-ПРЗ при спазване на изискванията на Закона за устройство на територията и Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените планове.

Технически инвестиционен проект за строителство на обект „Двуетажно пристрояване към съществуваща жилищна сграда“ разположена в урегулиран поземлен имот (у.п.и.) VІ-66 от кв. 7 по плана на с. Казачево, общ. Ловеч.(поземлен имот с идентификатор 35198.250.66), съгласно Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

В 14-дневен срок от получаване на съобщението на основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да обжалват заповедта пред Административен съд – Ловеч чрез Кмета на Община Ловеч.

Със заповедта и документите приложени към нея може да се запознаете в сградата на Община Ловеч - стая № 227.

 

Корнелия Маринова

Кмет на Община Ловеч