Общинска администрация Ловеч / Република България

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание Заповед №З-15/07.01.2020 г. на Кмета на Община Ловеч в изпълнение на  Решение №19/19.12.2019 г. на Общински съвет - Ловеч, ще се проведе на 28.01.2020 г. от 14:00 часа в заседателната зала на Община Ловеч, публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот-частна общинска собственост, представляващ: самостоятелен обект в сграда с идентификатор 43952.514.71.2.5, находящ се в сграда №2, етаж: -1, разположена в поземлен имот с идентификатор 43952.514.71 по КККР на гр.Ловеч, одобрени със Заповед РД-18-10/17.04.2007 г. на Изпълнителен директор на АГКК гр.София, последно изменение със заповед № 18-2025-13.03.2015 г. на Началника на СГКК гр.Ловеч, адрес на имота: гр.Ловеч, ул.Търговска“ № 28, ет.-1, обект 5, с предназначение на самостоятелния обект: за склад, с площ на самостоятелния обект 685,70 кв.м., брой нива на обекта 2 /две/ – ниво 1 с площ 685,70 кв.м., ниво 2 с площ 23,00 кв.м., ведно със съответните идеални части от общите части на сградата и отстъпеното право на строеж, граници на имота: Ниво1 – съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: няма,  над обекта: няма, Ниво 2-съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 43952.514.71.2.8, под обекта: няма, над обекта: няма, съгласно АЧОС №54315/22.04.2015 г. и акт № 55722/05.12.2019 г. за поправка на акт за АЧОС №54315/22.04.2015 г. и схема №15-1063442-22.11.2019 г., издадена от СГКК-гр. Ловеч.             

Началната тръжна цена е 246 324,20 /двеста четиридесет и шест хиляди триста двадесет и четири и 0,20/ лева без включен ДДС.

         Депозитна вноска за участие в размер на 24 640,00 /двадесет и четири хиляди шестстотин и четиридесет/ лева, която се заплаща в касата на Община Ловеч, находяща се в Центъра за услуги и информация на гражданите или по сметка на Община Ловеч: Първа инвестиционна банка АД, IBAN BG77FINV91503316736424,  BIC FINVBGSF.

         За внесен депозит по банков път се счита определената парична сума, която следва задължително да е налична по посочената банкова сметка до изтичане на определения за внасяне краен срок.

                Цена на тръжната документация 240,00 лева с включен ДДС, която се закупува от касата, находяща се в Центъра за услуги и информация на гражданите в Община Ловеч.

         Право на участие имат юридически и физически лица.        

         Крайният срок за закупуване на тръжна документация и внасяне на депозит за участие в публичния търг е до 16:00 часа на 27.01.2020 г.

        В случай, че се яви само един кандидат или не се допуснат до участие поне двама кандидати, насрочвам повторен публичен търг на 31.01.2020 г. от 14:00 часа в заседателната зала в сградата на общинската администрация при същите условия.

        Крайният срок за закупуване на тръжна документация и внасяне на депозит за участие в повторния публичен търг е до 16:00 часа на 30.01.2020 г.

         Публичният търг се провежда по реда и условията на глава пета от НРПУРОИ в Община Ловеч.

                Подробности по провеждане на публичния търг са поместени в тръжната документация, която се закупува от Центъра за услуги и информация на гражданите в Община Ловеч.

                За справки и допълнителна информация в Центъра за услуги и информация на гражданите в Община Ловеч или на тел. 068/688226.