Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В КРЪГЛА МАСА НА ТЕМА: „ПЕРСПЕКТИВИ ПРЕД ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО КАТО АКТИВЕН ПАРТНЬОР В ПРОЦЕСИТЕ ПО ФОРМУЛИРАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И МОНИТОРИНГ НА ПОЛИТИКИ”

 

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

„ДУНАВСКИ ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ”

 

И

 

ОБЩИНА ЛОВЕЧ

 

ОТПРАВЯТ

 

П О К А Н А

 

ЗА УЧАСТИЕ В КРЪГЛА МАСА НА ТЕМА:

ПЕРСПЕКТИВИ ПРЕД ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО КАТО АКТИВЕН ПАРТНЬОР В ПРОЦЕСИТЕ ПО ФОРМУЛИРАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И МОНИТОРИНГ НА ПОЛИТИКИ

 

КРЪГЛАТА МАСА ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 21 ЯНУАРИ (четвъртък) 2021 г. от 15.30 часа чрез онлайн платформата ZOOM

Join Zoom Meeting

https://zoom.us/

 Meeting ID:

https://us02web.zoom.us/j/87117134357?pwd=Nm53bUJ2ZXRGNWN1UlBkeFZrYmdQdz09

 Passcode: 123

 

Кръглата маса се организира в рамките на проект „Партньорство в управлението и повишаване взаимодействието между общинска администрация Ловеч, гражданското общество и бизнеса”, Дейност 9. Организиране и провеждане на кръгла маса за перспективите пред гражданското общество като активен партньор в процесите по формулиране, изпълнение и мониторинг на политики.

 


Този документ е създаден в рамките на проект „Партньорство в управлението и повишаване взаимодействието между общинска администрация Ловеч, гражданското общество и бизнеса”, в изпълнение на Административен договор №BG05SFOP001-2.009-163-С01/22.01.2019 г. за безвъзмездна финансова помощ, финансиран от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи Сдружение „Дунавски център за обучение и развитие“ и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.