Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Обяви и съобщения

СЪОБЩЕНИЕ ДО РАЛИЦА Д. ХИЛЛИГ - ГР. БУРГАС

Относно: Молба с вх. № 94-00-2873/08.11.2019г. В Община Ловеч е подадена молба с вх. № 94-00-2873/08.11.2019г. от В. Спасова – наследник на Г. Банов за възстановяване на правото на собственост върху имот с идентификатор № 43952.521.519 по Плана на…

Обявление за издадено разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за поземлен имот в местност „Синан тепе“, землище на гр. Ловеч

Относно: изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за поземлен имот (ПИ) 43952.558.1920 по плана на новообразуваните имоти на местност „Синан тепе“, землището на гр. Ловеч.

Обявление за провеждане на публичнен търг с тайно наддаване за продажба на имот - частна общинска собственост, по плана на новообразуваните имоти на местност "Синан тепе", гр. Ловеч

Публичният търг ще се проведе на 21.04.2022 г. от 11:00 часа в заседателната зала на Община Ловеч.

Обявление за изработен, внесен за съгласуване и одобряване проект за ПУП-ПРЗ за поземлен имот по плана на новообразуваните имоти на местност „Стратеш“, землище на гр. Ловеч

Относно: проект за ПУП-ПРЗ за поземлен имот (ПИ) 43952.556.44, местност „Стратеш“, землище на гр. Ловеч.

Покана за обществено обсъждане на предложение за удостояване на проф. д-р Игнат Боев Игнев - лекар психиатър, дмн със званието „Почетен гражданин на Ловеч“

Общественото обсъждане ще се проведе на 07.04.2022 г. (четвъртък) от 17:00 ч. в залата на Общински съвет - Ловеч.