Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Обяви и съобщения

Обявление за одобрен проект за частично изменение на Общия устройствен план на гр. Ловеч

Относно: ПИ 43952.511.140, ПИ 43952.511.150 (образуван от бившите ПИ 43952.511.139, ПИ 4395.511.141, ПИ 4395.511.142 и ПИ 43952.511.143) и ПИ 43952.511.206, УПИ1-140,195 и УПИIII-206 от кв. 2 по плана на Ж.К. „Младост", гр. Ловеч, Община Ловеч.