Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Обяви и съобщения

Обявление за изработен, внесен за съгласуване и одобряване проект за частично изменение на ОУП за поземлен имот в местност „Беклемето“, землището на село Славяни, община. Ловеч

Относно: проект за частично изменение на ОУП за поземлен имот с идентификатор 67060.1.1, местност „Беклемето“, землището на село Славяни.

Обява до заинтересованите лица и обществеността

Относно: Изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 43952.517.303 по плана на новообразуваните имоти в местност "Липака", гр. Ловеч във връзка с промяна предназначението на земеделска земя за застрояване с еднофамилна жилищна сграда.

Обява до заинтересованите лица и обществеността

Относно: Изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 43952.533.78 по плана на новообразуваните имоти в местност "Калето", гр. Ловеч във връзка с промяна предназначението на земеделска земя за застрояване с еднофамилна жилищна сграда.

Обявление за изработен, внесен за съгласуване и одобряване проект за ПУП-ПРЗ за поземлен имот в местност „Синан тепе“, землището на гр. Ловеч

Относно: поземлен имот (ПИ) 43952.537.97, местност „Синан тепе“ по плана на новообразуваните имоти на местност „Синан тепе“, землището на гр. Ловеч.

ОИК - Ловеч ще проведе обучението на членовете на секционни избирателни комисии /СИК и ПСИК/ в сградата на Община Ловеч, ет. 2, стая 208

На 26 октомври 2023 г. (четвъртък) е предвидено обучение с начален час 12:30 ч. На 27 октомври 2023 г. (петък) е предвидено обучение с начален час 12:30 ч.

Обявление за издадено разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП-ПЗ за поземлен имот, представляващ част от ПИ с идентификатор 11452.128.97 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Владиня, община Ловеч

Относно: поземлен имот(ПИ) с проектен идентификатор 11452.128.205, представляващ част от ПИ с идентификатор 11452.128.97 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Владиня.

График за провеждане на демонстрационно пробно гласуване в изборите за общински съветници и кметове, насрочени за 29 октомври 2023 г.

Община Ловеч съобщава, че е ОИК – Ловеч прие график за провеждане на демонстрационни пробни гласувания във всички населени места, в които ще има гласуване със специализирани устройства за машинно гласуване, на територията…

Обявление за публични търгове за свободни пасища и ливади

О Б Щ И Н А   Л О В Е Ч   На основание Заповед № З-1698/17.10.2023 г. на Кмета на Община Ловеч, ще се проведат публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на свободни пасища и ливади от ОПФ в землищата на Община Ловеч,…

СЪОБЩЕНИЕ НА ОБЩИНА ЛОВЕЧ ВЪВ ВРЪЗКА С МЕСТНИ ИЗБОРИ – 2023

Община Ловеч напомня на избирателите, че на 14.10.2023 г. (събота) изтича срокът за подаване на заявления за гласуване по настоящ адрес. Гражданите с избирателни права могат да подават заявления до 17:00 ч. на 14 октомври, за което…