Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Обяви и съобщения

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА АНАЛИЗ НА ПОТРЕБНОСТИТЕ ОТ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ НА ОБЩИНСКО И ОБЛАСТНО НИВО И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПЛАНИРАНЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ

Общественото обсъждане ще се проведе на 10 април 2023 година от 17:00 часа в Заседателната зала на Община Ловеч.

Обявление за издадено разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за у.п.и. ХIХ-363 и у.п.и. ХХ-813 от кв. 7 по плана на село Лисец, община Ловеч

Относно: разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за у.п.и. ХIХ-363 и у.п.и. ХХ-813 от кв. 7 по плана на село Лисец.

СЪОБЩЕНИЕ ДО НАЕМАТЕЛИТЕ НА ОБЩИНСКИ НЕЖИЛИЩНИ ИМОТИ

СЪОБЩЕНИЕ ДО НАЕМАТЕЛИТЕ НА ОБЩИНСКИ НЕЖИЛИЩНИ ИМОТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЛОВЕЧ ОТНОСНО ГОДИШНАТА ИНФЛАЦИЯ ЗА ДЕКЕМВРИ 2022 Г. СПРЯМО ДЕКЕМВРИ 2021 Г. Община Ловеч уведомява наемателите на общински нежилищни имоти, че…

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪНШНИ ЧЛЕНОВЕ НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ

    ОБЯВЛЕНИЕ   Община Ловеч, на основание чл. 5 от Наредбата за процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети в организациите от публичния сектор и Заповед № З-380/01.03.2023 г. на кмета на Община…

На вниманието на регистрираните земеделски стопани, собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ

Започна приемът на заявления за участие в разпределението на свободни мери, пасища и ливади от Общинския поземлен фонд.

Обявление за издадено разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за у.п.и. XXXIV-553 от кв. 314 по плана на гр. Ловеч, Община Ловеч, отреден „За Обществено и делово обслужване“

Относно: у.п.и. XXXIV-553 от кв. 314 по плана на гр. Ловеч, Община Ловеч, отреден „За Обществено и делово обслужване“.