Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Обяви и съобщения

Обявление за издадено разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за поземлени имоти по плана на с. Къкрина, Община Ловеч

Относно: изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за у.п.и. VIII-272, у.п.и. IX--272, X-272 и у.п.и. XIII-272 от кв. 47 по плана на село Къкрина.

Обявление за издадено разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за поземлен имот в махала „Габъра“ по плана на с. Соколово, община Ловеч

Относно: изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за поземлен имот (ПИ) 67948.500.316, махала „Габъра“ по плана на с. Соколово.

Община Ловеч обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на поземлен имот с идентификатор 46396.167.24 с площ 99987 кв.м., НТП: нива, местност „Арите" по КККР на с. Малиново

Публичният търг ще се проведе на 30.03.2022 г. от 10:00 часа в заседателната зала в сградата на Общинската администрация.