Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Обяви и съобщения

Продължава приема на кандидати за професионални приемни семейства от община Тетевен по Проект „Приеми ме 2015“

    Областният екип по приемна грижа-Ловеч по Проект „Приеми ме 2015“-BG05M9OP001-2.003-0001-C01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския…

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ЛОВЕЧ ЗА 2018 г.

  ОБЩИНА ЛОВЕЧ     П О К А Н А ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ЛОВЕЧ ЗА 2018 г. На основание Закона за публичните финанси и Наредбата на Общински съвет - Ловеч за условията и реда за съставяне на…