Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Обяви и съобщения

Обявление за издадено разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП-ПР за у.п.и. VI-294, кв. 17 по плана на село Сливек, община Ловеч

Относно: издадено разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП-ПР за у.п.и. VI-294, кв. 17 по плана на село Сливек.

КОНСТАТИВЕН АКТ № 04/21.02.2023 г.

Относно: от извършена проверка относно законността на изграден гараж №4, разположен в ПИ с идентификатор № 43952.506.245 по КККР на гр. Ловеч (общинска частна собственост), УПИ III, кв. 16а, съгласно действащия план на гр. Ловеч, който…

КОНСТАТИВЕН АКТ № 02/21.02.2023 г.

Относно: извършена проверка относно законността на изграден гараж  с идентификатор № 43952.506.245.2 разположен в ПИ с идентификатор № 43952.506.245 по КККР на гр. Ловеч (общинска частна собственост) УПИ III, кв. 16а, съгласно действащия…

Обявление за издадено разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за поземлен имот в местност „Синан тепе“, землище на гр. Ловеч

Относно: проект за изменение на ПУП-ПРЗ за поземлен имот (ПИ) 43952.558.956, местност „Синан тепе“, землището на гр. Ловеч.