Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Обяви и съобщения

Покана към гражданите и юридическите лица за консултиране, чрез изпращане на писмени становища по Проект на Наредба за изменение на Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в детските градини на Община Ловеч

Очакваме Вашите предложения и становища по проекта на електронен адрес: kmet@lovech.bg или всеки работен ден в Център за услуги и информация на гражданите, гр. Ловеч, ул. „Търговска“ № 22 до 17:00 часа на 21.03.2022 г.

Покана към гражданите и юридическите лица за консултиране, чрез изпращане на писмени становища по Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ловеч

Очакваме Вашите предложения и становища по проекта на електронен адрес: kmet@lovech.bg или всеки работен ден в Център за услуги и информация на гражданите, гр. Ловеч, ул. „Търговска“ № 22 до 17:00 часа на 21.03.2022 г.

На вниманието на регистрираните земеделски стопани, собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ

Започна приемът на заявления за участие в разпределението на свободни мери, пасища и ливади от Общинския поземлен фонд.

Обявление за издадена виза от Главния архитект на Община Ловеч за обект: „Реконструкция и ремонт на съществуваща жилищна сграда с приобщаване към основната жилищна сграда, на основание чл. 140, ал. 1 и 2“.

Относно: Поземлен имот с идентификатор 43952.506.529, УПИ VI-529 от кв. 32 по плана на зона „Бълтгария“, гр. Ловеч, Община Ловеч.

Обявление за търг на обект в сграда с идентификатор 43952.515.1.1.17

Със заповед №З-357/18.02.2022 г. на кмета на Община Ловеч е насрочен да се проведе на 09.03.2022 г. от 15:00 ч. в заседателната зала в сградата на общинската администрация публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от…

Обявлене за търг на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 43952.515.1.1.13

Със заповед №З-356/18.02.2022 г. на кмета на Община Ловеч е насрочен да се проведе на 09.03.2022 г. от 14:30 ч. в заседателната зала в сградата на общинската администрация публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от…

Обявление за търг на обект в сграда с идентификатор 43952.515.1.1.10,

Със заповед №З-355/18.02.2022 г. на кмета на Община Ловеч е насрочен да се проведе на 09.03.2022 г. от 14:00 ч. в заседателната зала в сградата на общинската администрация публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от…