Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Обяви и съобщения

Уведомление за провеждане на обществено обсъждане

Относно: обществено обсъждане на План-сметка за необходими разходи за 2024 г. за осъществяване на дейностите по събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране.

Община Ловеч организира Коледен базар - 2023 г. с разнообразна коледна програма

На пл. „Тодор Кирков“ ще са разположени занаятчии с демонстрации на художествените занаяти и приложни изкуства, маси за търговия, маси за търговия със захарни изделия, шатри и маси за консумация и атракционни обекти.…

Съобщение за изпълнението на проект относно доставка на компютърна техника и ИТ оборудване за нуждите на Община Ловеч

  В изпълнение на проект „Обезпечаване на служителите в община Ловеч, отговорни за подготовката и изпълнението на проектите по ПРР 2021-2027 г., с нова модерна компютърна техника и ИТ оборудване”, финансиран по Оперативна…

Обявление за издадено разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за у.п.и. V-8726 и у.п.и. VI от кв. 26 по ПУП на квартал „Продимчец“, град Ловеч, община Ловеч

Относно: проект за изменение на ПУП-ПРЗ  за у.п.и. V-8726 и у.п.и. VI от кв. 26 по ПУП на квартал „Продимчец“, град Ловеч.

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПЛАН-СМЕТКА ЗА НЕОБХОДИМИТЕ РАЗХОДИ ЗА 2024 Г. ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО СЪБИРАНЕ И ТРАНСПОРТИРАНЕ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ДО СЪОРЪЖЕНИЯ И ИНСТАЛАЦИИ ЗА ТЯХНОТО ТРЕТИРАНЕ В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В ОБЩИНА ЛОВЕЧ

На основание чл. 66, ал. 3, т. 2 от Закон за местните данъци и такси във връзка с чл. 69, ал.2 от АПК, отправям покана към всички заинтересовани страни за обществено обсъждане на План-сметка за необходими разходи за 2024 г. за осъществяване…

Обявление за издадено разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за поземлен имот (ПИ) 43952.537.631 в местност „Синан тепе“, землището на гр. Ловеч

Относно: проект за изменение на ПУП-ПРЗ за поземлен имот (ПИ) 43952.537.631, местност „Синан тепе“ по плана на новообразуваните имоти на местност „Синан тепе“, землището на гр. Ловеч.

Обявление за издадено разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за поземлен имот (ПИ) 43952.537.630 в местност „Синан тепе“, землището на гр. Ловеч

Относно: проект за изменение на ПУП-ПРЗ за поземлен имот (ПИ) 43952.537.630, местност „Синан тепе“ по плана на новообразуваните имоти на местност „Синан тепе“, землището на гр. Ловеч.

Обявление за издадено разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за поземлен имот (ПИ) 43952.537.59 в местност „Синан тепе“, землището на гр. Ловеч

Относно: проект за изменение на ПУП-ПРЗ за поземлен имот (ПИ) 43952.537.59, местност „Синан тепе“ по плана на новообразуваните имоти на местност „Синан тепе“, землището на гр. Ловеч.