Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Обяви и съобщения

О Б Я В Л Е Н И Е за публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот-частна общинска собственост, представляващ: поземлен имот с идентификатор 67948.500.53 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Соколово, общ. Ловеч

Крайният срок за закупуване на тръжна документация и внасяне на депозит за участие в публичния търг е до 16:00 часа на 28.09.2017 г. в касата на Община Ловеч.

Обявление за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен за Обект № 6, попадащ в общински горски имот с идентификатор 34093.122.14 по кадастралната карта на с. Йоглав, Община Ловеч

На основание Заповед № 1189/23.08.2017 г. на Кмета на Община Ловеч в изпълнение на  Решение № 407/27.04.2017 г. на Общински съвет – Ловеч и на основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 112,  ал. 1, т. 1 от Закона за горите, чл. 46, т. 1, чл. 49, ал. 1,…