Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Обяви и съобщения

Обевление за търг на обект в сграда с идентификатор 43952.515.1.1.3 ,

О Б Я В Л Е Н И Е     Със заповед №З-354/18.02.2022 г. на кмета на Община Ловеч е насрочен да се проведе на 09.03.2022 г. от 13:30 ч. в заседателната зала в сградата на общинската администрация публичен търг с тайно наддаване за отдаване…

Обявление за издадено разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за поземлен имот в местност „Стратеш“, землище на гр. Ловеч

Относно: проект за изменение на ПУП-ПРЗ за поземлен имот (ПИ) 43952.556.4, местност „Стратеш“, землище на гр. Ловеч.

Обявление за издадено разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за поземлени имоти в местност „Печковец“, землище на гр. Ловеч

Относно: проект за изменение на ПУП-ПРЗ за поземлен имот (ПИ) 43952.511.149 и 43952.511.150 , местност „Печковец“, землище на гр. Ловеч.

Уведомление за консултиране, чрез предоставяне на писмени предложения и становища

Относно: Проекта на Наредба за условията и реда за използване на спортните обекти - собственост на Община Ловеч и за финансово подпомагане на спортните организации и туристическите дружества.

Съобщение за одобрен проект за изменение на ПУП-ИПРЗ за урегулирани поземлени имоти от кв. 9007 по плана на зона СИЗ, гр. Ловеч

Относно: проект за изменение на ПУП-ИПРЗ за у.п.и ХХХ-59, у.п.и. ХV-58, у.п.и. XIV-59, у.п.и. XXXI-59 и у.п.и. XXXII-59 от кв. 9007, по плана на зона СИЗ, гр. Ловеч.

Обявление за изработен и внесен за одобряване проект за частично изменение на Общ устройствен план на гр. Ловеч за поземлени имоти в местност „Музговото“, СИЗ, гр. Ловеч

Относно: проект за частично изменение на Общ устройствен план на гр. Ловеч за поземлени имоти с идентификатори 43952.53.21, 43952.53.22, 43952.53.23 и 43952.53.24, местност „Музговото“, СИЗ, гр. Ловеч.

Обявление за издадено разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП-ПЗ за поземлен имот (ПИ) 43952.551.240, местност „Полето-лагера“, землище на гр. Ловеч

Относно: проект за изменение на ПУП-ПЗ за поземлен имот (ПИ) 43952.551.240, местност „Полето-лагера“ по плана на новообразуваните имоти на местност „Полето-лагера“, землището на гр. Ловеч.