Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Обяви и съобщения

Условията и изискванията към участниците в Цветница -2023

Пролетният празник Цветница, известен още като Връбница, е традиционен за град Ловеч. Ежегодно в дните на църковните празници Лазаровден и Цветница от края на деветнайсети век, та и до сега, се провежда панаир на художествените…

О Б Я В Л Е Н И Е ЗА ТЪРГ В ЙОГЛАВ

Със заповед №З-265/10.02.2023 г. на кмета на Община Ловеч е насрочен да се проведе на 02.03.2023 г. от 15:00 ч. в заседателната зала в сградата на общинската администрация публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от…

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ТЪРГ В ДОЙРЕНЦИ

Със заповед №З-264/10.02.2023 г. на кмета на Община Ловеч е насрочен да се проведе на 02.03.2023 г. от 14:30 ч. в заседателната зала в сградата на общинската администрация публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от…

О Б Я В Л Е Н И Е ЗА ТЪРГ В БАХОВИЦА

Със заповед №З-263/10.02.2023 г. на кмета на Община Ловеч е насрочен да се проведе на 02.03.2023 г. от 14:00 ч. в заседателната зала в сградата на общинската администрация публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от…

Обявление за издадено разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП-ПЗ за поземлен имот (ПИ) 43952.521.896, местност „Бабаковец“, землище на гр. Ловеч

Относно: проект за изменение на ПУП-ПЗ за поземлен имот (ПИ) 43952.521.896, местност „Бабаковец“ по плана на новообразуваните имоти на местност „Бабаковец“, землището на гр. Ловеч.

СЪОБЩЕНИЕ ДО ГАЛЯ В. КОВАЧЕВА ГР. ЛОВЕЧ

На основание §4к, ал.7, изречение първо от ПЗР на ЗСПЗЗ, в качеството Ви на наследници на Русана Герганска, Ви съобщавам, че е издадена Заповед № З-56/11.01.2023г. на кмета на Община Ловеч, с която Цветанка Тотева и наследниците…