Общинска администрация Ловеч / Република България
- + A

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

Обяви и съобщения

Обявление за изработен и внесен за съгласуване и одобряване проект за подробен устройствен план – План за регулация (ПУП-ПР) за урегулиран поземлен имот(у.п.и.) VII-301 и у.п.и. VIII-301 от кв. 66 по плана на с. Славяни

Възложители: Стефка С. Добревска, Иван С. Иванов и Станимир С. Иванов

Обявление за изработване на проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване(ПУП-ПрЗ) за у.п.и. I от кв. 58 по регулационния план на зона „България“, гр. Ловеч

Относно: изработване на проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване(ПУП-ПрЗ) за у.п.и. I от кв. 58 по регулационния план на зона „България“, гр. Ловеч.

ОБЯВЛЕНИЕ кв. 314 по плана на гр. Ловеч

На основание чл. 135, ал. 7 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)q Община Ловеч, съобщава на заинтересуваните лица по чл. 131 от ЗУТ, че със Заповед № З-674/07.05.2020 г. на Кмета на Община Ловеч е дадено разрешение за: Изработване…

С Ъ О Б Щ Е Н И Е ЗА ВЕНДИНГ - АВТОМАТИ

Община Ловеч стартира процедура за поетапно премахване на незаконно поставени вендинг - автомати на територията на Община Ловеч и населените места, върху имот – общинска собственост, съгласно чл. 57а от ЗУТ и чл. 27 ал.…

СЪОБЩЕНИЕ ЗА СЪБИРАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ

За осигуряване на разделно събиране на строителни и едрогабаритни отпадъци на територията на гр. Ловеч, образувани от вътрешни текущи ремонти на домовете, контейнери с обем 4м3 ще бъдат разположени на следните места: До…

ПОКАНА за заключителна пресконференция по проект за прилагане на мерки за енергийна ефективност

ПОКАНА за заключителна пресконференция Община Ловеч има удоволствието да Ви уведоми за провеждането на заключителната пресконференция по проект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни…