Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Обяви и съобщения

Обявление за одобрен проект на ПУП-ПРЗ по плана на новобразуваните имоти на местност „Ак баир” в землището на гр. Ловеч

Относно: ПУП-ПРЗ за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 43952.513.127 по плана на новообразуваните имоти на местност „Ак баир” в землището на град Ловеч.

Съобщение за одобрен Проект за изменение на ПУП-ПРЗ за у.п.и. XV-102 и у.п.и. XVI-102 от квартал 20 по плана село Славяни, община Ловеч

Относно: Проект за изменение на ПУП-ПРЗ за у.п.и. XV-102 и у.п.и. XVI-102 (поземлен имот с № 67060.316.102 по Кадастралната карта на село Славяни, община Ловеч).