Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Обяви и съобщения

Обявление за разрешение за изработване на ПУП-ПП за трасе на довеждаща инфраструктура-водопроводно отклонение за водоснабдяване за поземлен имот в местност "Липака", гр. Ловеч

Относно: ПУП-ПП за трасе на довеждаща инфраструктура-водопроводно отклонение за водоснабдяване на поземлен имот 43952.517.92 по плана на новообразуваните имоти на местност „Липака” в землището на гр. Ловеч.

Съобщение до Георги Трифонов Георгиев Цонка Стойкова Маркова гр. Ловеч

Във връзка с постъпила в Община Ловеч молба, касаеща имот с идентификатор      № 43952.513.118 със собственик: Остатъчен общински фонд, съседен на Ваш имот с идентификатор № 43952.513.27 по Плана на новообразуваните имоти…

СЪОБЩЕНИЕ ДО НАДЕЖДА Н. ДАБОВА-МАРКОВА ГР. ПЛЕВЕН

Съобщавам Ви, че за имот с идентификатор №43952.511.164 в местността „Печковец” в землището на гр. Ловеч е издадена Заповед № З-874/03.06.2021г. на Кмета на Община Ловеч на Иван Иванов Тодоров за утвърждаване на изготвената оценка…