Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Обяви и съобщения

Обявление за издадено разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ по плана на с. Сливек, общ. Ловеч

Относно: проект за изменение на ПУП-ПРЗ за (у.п.и.) ХI, у.п.и. XIХ-249,250,251,252, у.п.и. ХХ-253,254,255,256,257,258,259,260,261,262,263 и у.п.и. ХХI от кв. 25 и улица от О.Т. 218 до О.Т. 219 по плана на с. Сливек.

О Б Я В Л Е Н И Е за търг за имот в сградата на бившия Общински народен съвет

Със заповед №З-1739/08.10.2021 г. на кмета на Община Ловеч е насрочен да се проведе на 27.10.2021 г. от 14:30 ч. в „Барокова къща“, находяща се на ул. „Търговска“ №29, гр. Ловеч, публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем…

Община Ловеч обявява процедура за финансиране на инициативи от Културния календар за 2022 г.

Община Ловеч обявява втора сесия за кандидатстване с проекти по Правила за разработване и финансиране на инициативи от Културния календар. Ще се финансират проекти по следните Направления: Направление 2 – „Фестивали; …