Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Обяви и съобщения

Обявление за издадено разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за поземлен имот от кв. 213а по плана на село Горно Павликене, община Ловеч

Относно: изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за у.п.и. III-423 от кв. 213а по плана на село Горно Павликене.

Обявление за издадено разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за поземлен имот от кв. 9008 по плана на град Ловеч, зона Северна индустриална зона(СИЗ)

Относно: изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за урегулиран поземлен имот (у.п.и.) ХXVI-98 от кв. 9008 по плана на град Ловеч, зона Северна индустриална зона(СИЗ).

Обявление за издадено разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за поземлени имоти от кв. 20 по плана на село Лисец, община Ловеч

Относно: проект за изменение на ПУП-ПРЗ за урегулирани поземлени имоти (у.п.и.) VI-103 и у.п.и. VII-103 от кв. 20 по плана на село Лисец.

Обявление за издадено разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за поземлен имот от от кв. 67 по плана на кв. Гозница, град Ловеч

Относно: издадено разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за урегулиран поземлен имот у.п.и I-110 от кв. 67 по плана на кв. Гозница, град Ловеч.

Обявление за издадено разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП-ПР за поземлен имот от от кв. 54 по плана на с. град Ловеч, ж.к. „Съединение“

Относно: изработване на проект за изменение на ПУП-ПР за урегулиран поземлен имот (у.п.и.) I от кв. 54 по плана на с. град Ловеч, ж.к. „Съединение“.

Обявление за издадено разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП-ПР за поземлен имот от кв. 9017 по плана на Северна индустриална зона, град Ловеч

Относно:  проект за изменение на ПУП-ПР за изменение на уличната регулация за осъществяване на достъп до поземления имот, който е урегулиран в у.п.и. ХIV-294 от кв. 9017 по плана на Северна индустриална зона, град Ловеч.

Община Ловеч съобщава за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности

На 20.07.2022 г. ще се извърши имагоцидна обработка срещу комари по улици в централната градска част и жилищни квартали, междублокови пространства, паркове, зелени площи, места за отдих и др.

Обявление за изработване на ПУП-ПП за водопроводно трасе за съществуваща бензиностанция в местност „Юртулука“, с. Малиново

Относно: ПУП-ПП за водопроводно трасе за съществуваща бензиностанция, намираща се в ПИ с идентификатор 46396.2.2 по КККР на с. Малиново, местност „Юртулука“.