Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Обяви и съобщения

Обявление за издадено разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за поземлен имот (ПИ) 43952.4.152, местност „Полето“, гр. Ловеч

Относно: проект за изменение на ПУП-ПРЗ за поземлен имот (ПИ) 43952.4.152, местност „Полето“ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Ловеч.

Обявление за издадено разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за у.п.и. ХХ-540 от кв. 9037 по плана на „Северна индустриална зона(СИЗ), гр. Ловеч

Относно: проект за изменение на ПУП-ПРЗ за у.п.и. ХХ-540 от кв. 9037 по плана на „Северна индустриална зона(СИЗ), гр. Ловеч.

ОБЯВА ЗА ТРАДИЦИОНЕН ФОЛКЛОРЕН СЪБОР „ДЕВЕТ ПЕСНИ ОТ ИЗВОРА“

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПЕТНАДЕСЕТИЯ  ТРАДИЦИОНЕН ФОЛКЛОРЕН СЪБОР НА ДЕВЕТАШКОТО ПЛАТО „ДЕВЕТ ПЕСНИ ОТ ИЗВОРА“ 6 септември 2023 г. - село БРЕСТОВО, община ЛОВЕЧ Уважаеми приятели на Деветашкото плато, За ПЕТНАДЕСЕТИ…

Обявление за търг лекарски кабинет в Пресяка

Със заповед №З-1251/18.07.2023 г. на кмета на Община Ловеч е насрочен да се проведе на 07.08.2023 г. от 14:00 ч. в заседателната зала в сградата на общинската администрация публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от…

Съобщение за одобрен проект за частично изменение на Общия устройствен план на община Ловеч за поземлени имоти в местност „Айгърска бара“, по кадастралната карта на гр. Ловеч

Относно: поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 43952.68.3 и ПИ 43952.67.8, местност „Айгърска бара“, по кадастралната карта на гр. Ловеч.

Обявление за изработен и внесен одобряване проект за ПУП-ПП за присъединяване на Фотоволтаична електрическа централа (ФЕЦ) „Слатина“ към електропреносна мрежа 110 kW, землище на село Славяни, ЕКТ 67060 и землище село Слатина, ЕКТ 67218, община Ловеч

Възложител: „ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР“ЕАД.

Обявление от ''Топливо Инвест'' ЕООД

Относно: Инвестиционно предложение "Обособяване на площадка за събиране, съхранение и третиране на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), излезли от употреба моторни превозни средтсва (ИУМПС), излязло от употреба електрическо…