Общинска администрация Ловеч / Република България
- + A

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

Обяви и съобщения

Обявление за изработен и внесен за съгласуване и одобряване ПУП-ПРЗ за у.п.и. I от кв. 58 по регулационния план на зона „България“, гр. Ловеч, Община Ловеч

О Б Я В Л Е Н И Е   Община Ловеч съобщава на заинтересуваните лица на основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), че е изработен и внесен за съгласуване и одобряване на проект за изменение на подробен…

Обявление за изграждане на вътрешна водопроводна мрежа на с. Александрово, община Ловеч по улици „Рачо Радев“, ул. „Шипка“, ул. „Генерал Скобелев“ и ул. Димитър Рашков“

„Изграждане на вътрешна водопроводна мрежа на с. Александрово, община Ловеч по улици „Рачо Радев“, ул. „Шипка“, ул. „Генерал Скобелев“ и ул. Димитър Рашков“.

СЪОБЩЕНИЕ До Мариана Иванова Гергинова гр. Ловеч

На основание §4к, ал.7, изречение първо от ПЗР на ЗСПЗЗ, Ви съобщавам, че е издадена Заповед № З-930/23.06.2020г. на Кмета на Община Ловеч, с която на наследниците на Стойка Маринова Конова по мъж Димо Иванова и на наследниците на…

СЪОБЩЕНИЕ ДО Малинка К. Андреева гр. Ловеч

На основание §4к, ал.7, изречение първо от ПЗР на ЗСПЗЗ, Ви съобщавам, че е издадена Заповед № З-819/04.06.2020г. на Кмета на Община Ловеч, с която на наследниците на Никола Вътев Къновски се възстановява правото на собственост…

СЪОБЩЕНИЕ ДО МИЛЕНКА Ц. ЦАЧЕВА ГР. ЛОВЕЧ

На основание §4к, ал.7, изречение първо от ПЗР на ЗСПЗЗ, Ви съобщавам, че е издадена Заповед № З-768/27.05.2020г. на кмета на Община Ловеч, с която на наследниците на Гаца Петкова Симитчиева се възстановява правото на собственост…

Обявление за изработване на проект за изменение на ПУП-ПР подробен устройствен план – план за регулация и застрояване по плана на село Пресяка, община Ловеч

Относно: изработване на проект за изменение на ПУП-ПР подробен устройствен план – план за регулация и застрояване по плана на село Пресяка, община Ловеч.