Общинска администрация Ловеч / Република България

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

Обяви и съобщения

На вниманието на регистрираните земеделски стопани, собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ

На основание чл. 37и ÷ чл. 37о от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и чл. 99 от Правилника за неговото прилагане, Община Ловеч обявява прием на заявления за отдаване под наем на общински мери, пасища…

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СРЕЩИ СЪС ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ ВЪВ ВРЪЗКА ЗАЯВЛЕНИЯТА ЗА ДИРЕКТНО ПОДПОМАГАНЕ НА ПЛОЩ ЗА 2017 Г.

Областна дирекция "Земеделие" Ловеч провежда разяснителна кампания със земеделските стопани по общини по приложения график. Виж тук