Общинска администрация Ловеч / Република България

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

Обяви и съобщения

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на общински недвижим имот: „Кафе-аперитив”

Със заповед №1181/19.07.2016 г. на кмета на Община Ловеч е насрочен да се проведе на 09.08.2016 г. от 14:00 ч. в заседателната зала в сградата на общинската администрация публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10…

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост

На основание Заповед № 1180/19.07.2016 г. на Кмета на Община Ловеч в изпълнение на  Решение № 1024/24.09.2015 г. на Общински съвет Ловеч, ще се проведе на 08.08.2016 г. от 10.00 часа в заседателната зала на Община Ловеч  публичен търг с тайно…

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот-частна общинска собственост

На основание Заповед № 1179/19.07.2016 г. на Кмета на Община Ловеч в изпълнение на  Решение № 1023/24.09.2015 г. на Общински съвет Ловеч, ще се проведе на 08.08.2016 г. от 9.30 часа в заседателната зала на Община Ловеч публичен търг с тайно наддаване…

публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на свободни ливади от ОПФ в землището на с. Прелом, община Ловеч

На основание Заповед № 1197/20.07.2016 г. на Кмета на Община Ловеч, ще се проведат публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на свободни ливади от ОПФ в землището на с. Прелом, община Ловеч, за срок от една стопанска…

Публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи

На основание Заповед № 1195/19.07.2016 г. на Кмета на Община Ловеч, ще се проведат публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи с НТП: нива от ОПФ в землищата на Община Ловеч за срок от пет стопански…

Община Ловеч обявява конкурс за длъжността „директор” на Целодневна детска градина „Детелина“ – гр. Ловеч

На основание чл. 37, ал. 6 от Закона за народната просвета, във връзка с чл. 90 и чл. 91 от Кодекса на труда и заповед № 1146/12.07.2016 г. на Кмета на Община Ловеч, обявява конкурс за длъжността „Директор” на Целодневна детска градина…

Съобщение за необходимостта от извършване на ОВОС

Във връзка с необходимостта от преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на инвестиционно предложение за: „Изграждане на рибен проход на съществуващо водохващане…