Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Обяви и съобщения

Обявление за издадено разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП-ПР за урегулирани поземлени имоти по ПУП-ПРЗ на зона „Централна градска част“ на гр. Ловеч

Относно: Проект за изменение на ПУП-ПР за у.п.и. IV1201 и у.п.и. XIII1211, кв. 184 по ПУП-ПРЗ на зона „Централна градска част“ на гр. Ловеч.

Обявление за одобрен ПУП-ПП - водопроводно отклонение за водоснабдяване на 9 бр. поземлени имоти в местност "Синан тепе", гр. Ловеч

Относно: ПУП-ПП на техническата инфраструктура за трасе на довеждаща инфраструктура-водопроводно отклонение за водоснабдяване на 9 броя поземлени имоти по плана на новообразуваните имоти на местност „Синан тепе”…

Обявление за издадено разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за местност „Полето -лагера“ по плана на новообразуваните имоти на местност „Полето -лагера“, землище на гр. Ловеч

Относно: изработване на ПУП-ПЗ за поземлен имот (ПИ) 43952.551.118, местност „Полето -лагера“ по плана на новообразуваните имоти на местност „Полето -лагера“, землище на гр. Ловеч.