Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Обяви и съобщения

Съобщение относно изработен и внесен за одобрение проект за ПУП-ПП на техническата инфраструктура извън границите на урбанизирани територии „Електрозахранване ниско напрежение за поземлен имот по кадастралната карта на село Казачево

Възложител: “АСТОРИЯ – ВЕНЦИСЛАВ ПИРОНКОВ“.

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ТЪРГ ЗА ИМОТ В ЙОГЛАВ

Със заповед №З-1397/22.08.2023 г. на кмета на Община Ловеч е насрочен да се проведе на 11.09.2023 г. от 14:00 ч. в заседателната зала в сградата на общинската администрация публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от…

Обявление за издадено разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за у.п.и. VI-1 от кв. 9001 по плана на „Северна индустриална зона(СИЗ), гр. Ловеч

Относно: проект за изменение на ПУП-ПРЗ за у.п.и. VI-1 от кв. 9001 по плана на „Северна индустриална зона(СИЗ), гр. Ловеч.

Обявление за издадено разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за у.п.и. V-348, у.п.и.IX-349, у.п.и.X-349 и у.п.и. XI-349 от кв. 39 по ПУП на село Соколово, община Ловеч

Относно: проект за изменение на ПУП-ПРЗ за у.п.и. V-348, у.п.и.IX-349, у.п.и.X-349 и у.п.и. XI-349 от кв. 39 по ПУП на село Соколово.

Обявление за издадено разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за поземлен имот (ПИ) 43952.517.303 по плана на новообразуваните имоти на местност „Липака“, землището на гр. Ловеч

Относно: проект за изменение на ПУП-ПРЗ за поземлен имот (ПИ) 43952.517.303 по плана на новообразуваните имоти на местност „Липака“, гр. Ловеч.

СЪОБЩЕНИЕ ДО АНТОН И. ЦОНЕВ ГР. СОФИЯ ЦВЕТЕЛИНА И. ВАСИЛЕВА ГР. СОФИЯ

ДО: АНТОН И. ЦОНЕВ ГР. СОФИЯ ЦВЕТЕЛИНА И. ВАСИЛЕВА ГР. СОФИЯ На основание §4к, ал.7, изречение първо от ПЗР на ЗСПЗЗ, в качеството Ви на наследници на Илия Христов Цонев, Ви съобщавам, че е издадена Заповед № З-982/12.06.2023 г.…