Общинска администрация Ловеч / Република България

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), съгласно чл. 136, ал. 1 от ЗУТ, Община Ловеч съобщава, че с Решение № 1108/26.09.2019 г. на Общински съвет – Ловеч е одобрен:

Проект за изменение на Общ устройствен план на гр. Ловеч за у.п.и. XV-161 от кв. 314 по плана на зона ЕЖК, гр. Ловеч.

В 30-дневен срок от датата на обнародване на съобщението в Държавен вестник на основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ, решението подлежи на обжалване в Административен съд – Ловеч чрез Общински съвет – Ловеч.

 

Вр. и. дл. Кмет на Община Ловеч,

съгласно решение № 1094/26.09.2019 г.

на Общински съвет Ловеч

ВЕНЦИСЛАВ ХРИСТОВ

Заместник-кмет на Община Ловеч