Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

ПОКАНА

 

Приложение П 1

ПОКАНА

 за участие в Работна група за оценка на проектни фишове за актуализиране на Инвестиционната програма на община Ловеч по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020

 

До: Заинтересованите страни – юридически лица/сдружения на собствениците, регистрирани или извършващи дейност на територията на община Ловеч.

 

Уважаеми дами и господа,

Имам удоволствието да Ви поканя за участие в новосформирана Работна група за оценка на проектни фишове за актуализиране на Инвестиционната програма на община Ловеч по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.

Работната група е с постоянен характер, председателства се от Ръководителя на Междинното звено по ОПРР  и ще има за задача да оценява проектни фишове, с които ще бъде актуализирана Инвестиционната програма на общината, разработена за целите на Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.

В Работната група могат да вземат участие само представители на юридически лица/сдружения на собствениците, регистрирани или извършващи дейност на територията на община Ловеч.

Съставът на работната група следва да бъде между 5 и 25 лица. В случай, че в отговор на настоящата покана, интерес за участие в работната група заявят повече от 25 лица, ще бъде направен допълнителен подбор на участниците, съгласно Приложение П към Насоките за кандидатстване по Процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.

Насоките за кандидатстване по Процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ по Приоритетна

ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, заедно с всички приложения, са публикувани на следния интернет адрес: www.bgregio.eu

Одобрената към момента инвестиционна програма на общината е публикувана на следния интернет адрес: http://bgregio.eu/programirane-i-otsenka/mrrb.aspx

В случай на проявен интерес от Ваша страна, моля да заявите желание и готовност за участие в работната група, като изпратите официално писмо до кмета на община Ловеч срещу входящ номер на адрес: гр. Ловеч, ул. „Търговска“№ 22 (деловодството на общината) в срок до 30.01.2018 година вкл., в рамките на работното време на деловодството на общината.

В случай на допълнителни въпроси относно сформирането на работната група, може да се обръщате към

Мая Василева –Началник отдел „Здравеопазване, социални и младежки дейности и спорт“ -  член на Междинното звено по ОПРР– тел: 068/688 389 email: maq.vasileva@lovech.bg  и

инж. Веселина Нaновска – Началник отдел „Стратегическо планиране и програмиране“ – тел: 068/ 688 217, email: v.nanovska@lovech.bg ,

 

КОРНЕЛИЯ МАРИНОВА

Кмет на Община Ловеч

Дата: 15.01.2018 г.