Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

ПОКАНА ЗА КОМУНИКАЦИОННО СЪБИТИЕ НА ТЕМА: „ИНСТРУМЕНТИ, МЕХАНИЗМИ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА УЧАСТИЕ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО В ПРОЦЕСИТЕ НА ФОРМУЛИРАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И МОНИТОРИНГ НА ПУБЛИЧНИ ПОЛИТИКИ”

 

П О К А Н А

 

ЗА КОМУНИКАЦИОННО СЪБИТИЕ НА ТЕМА:

„ИНСТРУМЕНТИ, МЕХАНИЗМИ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА УЧАСТИЕ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО В ПРОЦЕСИТЕ НА ФОРМУЛИРАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И МОНИТОРИНГ НА ПУБЛИЧНИ ПОЛИТИКИ”

 

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „ДУНАВСКИ ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ”

И

ОБЩИНА ЛОВЕЧ

 

Канят всички заинтересовани страни на обществено представяне на инструменти и механизми, направени предложения и нови възможности за участие на гражданското общество в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на публични политики.

СЪБИТИЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 18 ЯНУАРИ (понеделник) 2021 г. от 14.30 часа  чрез онлайн платформата ZOOM

Join Zoom Meeting

https://zoom.us/

 Meeting ID:

https://us02web.zoom.us/j/88440915091?pwd=Q3pjWmhMQXE1SE1LQmVUanFQbFlDQT09

 Passcode: 123

 

Събитието се организира в рамките на проект „Партньорство в управлението и повишаване взаимодействието между общинска администрация Ловеч, гражданското общество и бизнеса”, Дейност 8. Информационна кампания за осведомяване за възможностите и насърчаване участието на гражданското общество в процесите по формулиране, изпълнение и мониторинг на публични политики.

 


Този документ е създаден в рамките на проект „Партньорство в управлението и повишаване взаимодействието между общинска администрация Ловеч, гражданското общество и бизнеса”, в изпълнение на Административен договор №BG05SFOP001-2.009-163-С01/22.01.2019 г. за безвъзмездна финансова помощ, финансиран от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи Сдружение „Дунавски център за обучение и развитие“ и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.