Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Покана за обществено обсъждане на предложения за именуване на улици в гр. Ловеч, ж.к. "Червен бряг"

 

 

ДО

ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА ЛОВЕЧ

ДО

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ
 

 

 

ПОКАНА

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

на предложения за именуване на улици в гр. Ловеч, ЖК „Червен бряг“

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Имам удоволствието да Ви поканя на обществено обсъждане на предложения за именуване на улици в гр. Ловеч, ЖК „Червен бряг“.

Дата на провеждане: 28 май 2018 година (понеделник)

Начален час: 17,00 часа

Място на провеждане: Заседателна зала на Община Ловеч, находяща се на втори етаж в административната сграда, гр. Ловеч, ул. „Търговска“ № 22.

Цел: Представяне и обсъждане на предложения за именуване на улици в ЖК „Червен бряг“:

1. Улицата, от пресечката на ул. „Академик Димитър Мишев“, от блок № 110 до блок № 107, стигаща до пресечката с ул. „Професор инж. Георги Ненов“, да бъде именувана на улица „Генерал-майор Пано Маринов“

2. Улицата, от пресечката на ул. „Академик Димитър Мишев“, от блок № 108 до блок № 109, стигаща до пресечката с ул. „Професор инж. Георги Ненов“, да бъде именувана на улица „Д-р Васил Радославов“.

С писмо, с вх. № 9100 - 114 / 15.03.2018 г., генерал-майор Михаил Попов, командир на сухопътни войски, прави предложение до Кмета на Община Ловеч една от улиците в гр. Ловеч да носи името на генерал-майор Пано Маринов. Той е един от най-изявените командири от Първата световна война (посмъртно произведен в звание генерал-майор), командир на славния 34-ти Троянски полк, разбил няколко английски дивизии при Дойран.

Полковник Пано Маринов винаги остава в сянката на другите бележити български военачалници, участвали в кръвопролитните боеве при Дойран през периода август 1916 - септември 1918 г.

За него обаче още през 1917 г. англичаните говорят с респект и възхищение. Неслучайно днес военни реликви със знак "34-и" (номера на полка) заемат почетно място в Британския музей в Лондон.

През 2019 г. се навършват 150 години от рождението на ловчалията полковник Пано Маринов, командир на славния 34- ти Троянски полк.

С писмо, с вх. № Ф - 005 / 15.03.2018 г., г-н Венцислав Панчев, изпълнителен директор на фондация „Стефан Нейков“ – гр. София, прави предложение до Кмета на Община Ловеч да бъде именувана улица в града на името на д-р Васил Радославов.  Предложението е направено във връзка с предстоящото честване на 165 г. от рождението и 90 г. от кончината на д-р Васил Радославов през 2019 година. Основните аргументи за това предложение са: фактът, че д-р Васил Радославов е роден в Ловеч, произхожда от будно семейство с изразено място във възрожденските процеси в града. Участник е в национално-освободителното движение, последовател е на Васил Левски, секретар е на ловешкия революционен комитет. След Освобождението на България той получава елитно образование, прави впечатляваща професионална, обществена и политическа кариера. Многократно е народен представител и министър, а в периода 1886 - 1918 г. е три пъти министър-председател на страната.

Основните локализационни единици – улици в гр. Ловеч са именувани. Без имена са само няколко улици в ЖК „Червен бряг“на гр. Ловеч. С Решение № 669 / 24.04.2014 г.на Общински съвет – Ловеч са именувани седем улици в ЖК „Младост“, носещи имената на чуждестранните партньорски градове, шест улици в ЖК „Здравец“, носят имената на видни ловчалии и две улици в ЖК „Червен бряг“, носещи имената на „Академик Димитър Мишев“ и „Професор инж. Георги Ненов“.

Има възможност две от улиците в ЖК „Червен бряг“ да бъдат именувани „Генерал-майор Пано Маринов“ и „Д-р Васил Радославов“.

Няма пречка на тези улици да им бъдат дадени индекси в класификатора и да бъдат именувани по решение на Общински съвет Ловеч на основание чл. 21, ал. 1, т. 18 от ЗМСМА. Съгласно чл. 89, ал.З от ЗГР „(3) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2011 г., в сила от 20.05.2011 г.) в зависимост от мястото, което описва, адресът може да включва и наименование на локализационна единица (площад, булевард, улица, жилищен комплекс, квартал и други), номер, вход, етаж, апартамент.

На практика това означава, че ако административните адреси на жилищните имоти бъдат приведени в съответствие с улиците, ще се създадат много проблеми, особено пред жителите на жилищните комплекси.

Съществува възможност за наличие на улици, без на тях да са въведени административни адреси, с оглед да не се създават затруднения на живеещите.

В съответствие с принципа за публичност и прозрачност на политиката на Община Ловеч, към всички заинтересовани страни отправям покана за обществено обсъждане. Изразените мнения и становища, записани в протокол, ще бъдат част от мотивираното предложение пред Общински съвет – Ловеч, относно именуване на две улици в ЖК „Червен бряг“ както следва:

1. Улицата, от пресечката на ул. „Академик Димитър Мишев“, от блок № 110 до блок № 107, стигаща до пресечката с ул. „Професор инж. Георги Ненов“, да бъде именувана на улица „Генерал-майор Пано Маринов“.

2. Улицата, от пресечката на ул. „Академик Димитър Мишев“, от блок № 108 до блок № 109, стигаща до пресечката с ул. „Професор инж. Георги Ненов“, да бъде именувана на улица „Д-р Васил Радославов“.

Очакваме Вашите мнения, становища и предложения до 12.00 часа на 28.05.2018 г. на електронна поща kmet@lovech.bg или чрез деловодството на Община Ловеч, находящо се в Център за услуги и информация на гражданите, гр. Ловеч, ул. „Търговска“ № 22.

Поканата за общественото обсъждане да се публикува в интернет страницата на Община Ловеч, да бъде на разположение на гражданите в Центъра за услуги и информация на гражданите, гр. Ловеч, ул. „Търговска“ № 22 и да бъде оповестена чрез съобщения на публични места в гр. Ловеч и общината.

Към настоящата покана предоставям на Вашето внимание:

1. Писмо с вх. № 9100 - 114 /15.03.2018 г. от генерал-майор Михаил Попов, командир на сухопътни войски, с предложение до Кмета на Община Ловеч една от улиците в

гр. Ловеч да носи името на генерал-майор Пано Маринов.

2. Писмо с вх. № Ф - 005 /15.03.2018 г. от г-н Венцислав Панчев, изпълнителен директор на фондация „Стефан Нейков“ – гр. София, с предложение до Кмета на Община Ловеч да бъде именувана улица в града на името на д-р Васил Радославов. 

3. Писмо с вх. № 9100 - 114 - 003 - 001 /20.04.2017 г. от Регионален исторически музей – Ловеч със становище.

4. Скица с разположението на улиците с предложените имена в ЖК „Червен бряг“,

гр. Ловеч.

 

 

КОРНЕЛИЯ МАРИНОВА

Кмет на Община Ловеч