Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА ПЛАН ЗА УСТОЙЧИВА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ НА ОБЩИНА ЛОВЕЧ ЗА ПЕРИОДА 2023-2027 Г, ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ЛОВЕЧ ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 Г.

 

ДО

ВСИЧКИ

ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ

 

 

 

ПОКАНА

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

НА ПРОЕКТ НА ПЛАН ЗА УСТОЙЧИВА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ НА ОБЩИНА ЛОВЕЧ ЗА ПЕРИОДА 2023-2027 ГОДИНА,

ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ЛОВЕЧ ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 ГОДИНА

 

На основание чл. 22, ал. 3, във връзка с чл. 20, ал. 1, 2 и 3 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие и раздел IV, чл. 14, чл. 15, ал. 3 от  Наредба за провеждане на обществени консултации от община Ловеч, отправям покана към всички заинтересовани страни за обществено обсъждане на проект на План за устойчива градска мобилност на община Ловеч за периода 2023-2027 година, разработен в допълнение и като част на План за интегрирано развитие на община Ловеч за периода 2021-2027 година, с цел да въведе част „План за устойчива градска мобилност (ПУГМ) на община Ловеч за периода 2023-2027 година“ - необходимо условие за реализиране на мерки за градска мобилност, достъпност, свързаност и безопасност, включително със средства от ЕС, съгласно изискванията на европейското и националното законодателство за стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие.

Общественото обсъждане ще се проведе на 4 април 2023 година (вторник) от 17:00 часа в Заседателната зала на Община Ловеч.

Документът е публикуван на интернет страницата на Община Ловеч на 13 март 2023 г., в раздел „Дейности“, „Проекти и програми“, „План за интегрирано развитие на община Ловеч за периода 2021-2027 година“, в раздел „Документи“, „Проекти за нормативни документи“ и е на разположение за запознаване в Центъра за административно обслужване в административната сграда на община Ловеч, ул. „Търговска“ № 22.

Вашите писмени становища по проекта може да изпратите и на електронен адрес: kmet@lovech.bg или да депозирате всеки работен ден в Център за административно обслужване, гр. Ловеч, ул. „Търговска“ № 22 до 12:00 часа на 4 април 2023 година.

 

Приложение: проект на План за устойчива градска мобилност на община Ловеч за периода 2023-2027 година.

 

 

КОРНЕЛИЯ МАРИНОВА

Кмет на Община Ловеч