Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ЗАДАНИЕ ЗА АРХИТЕКТУРЕН КОНКУРС

ПОКАНА

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ЗАДАНИЕ ЗА АРХИТЕКТУРЕН КОНКУРС НА ТЕМА:

 

„Концепция за преустройство на терена на бившата казарма в централната градска част

на град Ловеч в градски парк"

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Имам удоволствието да Ви поканя на обществено обсъждане на Задание за архитектурен конкурс на тема „Концепция за преустройство на терена на бившата казарма в централната градска част на град Ловеч в градски парк"

Дата на провеждане: 16 април 2018 година

Начален час: 16,00 часа

Място на провеждане: Заседателна зала на Община Ловеч, находяща се на втори етаж в административната сграда, гр. Ловеч, ул. „Търговска" № 22

Цел: На основание чл. 18, ал. 1, т. 11, ал. 8 и чл. 80 от ЗОП Община Ловеч планира да проведе конкурс за проект с цел придобиване на идеен проект (концепция) за преустройството на терена на бившата казарма в централната градска част на гр. Ловеч в градски парк. Тази идея е заложена отдавна в Общия градоустройствен план на града, която с придобиването на собствеността върху последната част от отредения имот в края на миналата година, стана приоритетна цел на Общината. Община Ловеч желае да придобие посредством бъдещия конкурс идеен проект за най-добра устройствена и архитектурна концепция за територията, обект на конкурса. Целта е да се осигури предварителен избор на идеен проект в съответствие с изискванията, които ще бъдат поставени в конкурса, който да послужи за основа и който ще съдържа изисквания към обема (обхвата) и съдържанието на бъдещия работен инвестиционен проект, като осигури и съответното естетическо решение при предвидения разход на публични средства по отношение на бъдещото проектиране и стойност на строежа. В съответствие с принципа за публичност и прозрачност на политиката на Община Ловеч, ще бъде проведено обществено обсъждане на техническото задание (проектната задача), която впоследствие ще бъде част от съдържанието на документацията за обществената поръчка - конкурс за проект.

Целта на общественото обсъждане е да сподели намеренията на Община Ловеч и да се получи обратна връзка с обществеността. В бъдещото задание ще бъде представено обобщение на изказаните мнения във връзка с необходимостта от обновяване и осъвременяване на територията, интегрирано възстановяване на изоставения и неизползван градски терен, създаване на условия за обществени дейности, развлечения и отдих, провеждане на културни събития и пр.

Основната цел на конкурса е да се събере широк спектър и на високо ниво идейни проекти за устройственото развитие и архитектурния облик на територията, от които да се излъчи подходящ за визията на града проект. Желанието на възложителя е да предостави възможност за демократична и прозрачна процедура за избор на идеен проект.

Очакваме Вашите мнения, становища и предложения до 12.00 часа на 16.04.2018 г. на електронна поща kmet@lovech.bg или чрез деловодството на Община Ловеч, находящо се в Център за услуги и информация на гражданите, гр. Ловеч, ул. „Търговска" № 22.

Към настоящата покана предоставям на Вашето внимание Задание за архитектурен конкурс на тема „ Концепция за преустройство на терена на бившата казарма в централната градска част на град Ловеч в градски парк", изготвено от Главния архитект на Община Ловеч.

 

 

КОРНЕЛИЯ МАРИНОВА

Кмет на Община Ловеч