Общинска администрация Ловеч / Република България

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

Покана за обществено обсъждане

 

ПОКАНА

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

 

Община Ловеч има удоволствие да Ви покани да присъствате на 28.06.2018 г. от 17:15 часа в Заседателната зала на Общински съвет - гр. Ловеч,  ул. „Търговска“ № 22, ет. 2, гр. Ловеч в публично обсъждане за издаване на запис на заповед, във връзка с обезпечаване на авансово плащане по проект „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в гр. Ловеч“, финансиран по Приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура” на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., в полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. - Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“.

Общата стойност на проекта възлиза на 939 989.18 лева, от които 100%  безвъзмездна финансова помощ.

Управляващият орган на ОПРР 2014-2020г. предоставя авансово плащане в размер до 328 996,21 лева, представляващи до 35% от стойността на безвъзмездната финансова помощ, срещу предоставена запис на заповед по образец или банкова гаранция по образец. Срокът за поемане на общинския дълг е до 2 (два) месеца след приключване на договора с управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Срокът за изпълнение на договора е от 29.01.2018 г. до 29.09.2019 г. - 20 месеца.

 

 

 

Този документ е създаден  в рамките на проект „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в гр. Ловеч“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Ловеч и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 година.                                                              
ДБФП № BG16RFOP001-5.001-0017-С01