Общинска администрация Ловеч / Република България
- + A

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

ПОКАНА ЗА ОФИЦИАЛНА ЦЕРЕМОНИЯ „ПЪРВА КОПКА“

 

ПОКАНА 

ЗА ОФИЦИАЛНА ЦЕРЕМОНИЯ „ПЪРВА КОПКА“

        

  Община Ловеч, Ви кани да присъствате на Официална церемония „Първа копка“ по проект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Ловеч - етап 3“, договор за БФП № BG16RFOP001-1.020-0007-С01/21.08.2019 г., Договор за БФП № BG16RFOP001-1.020-0007-С01/21.08.2019 г., финансиран по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г., приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“.

            Официалната церемония ще се проведе на 25.06.2020 г. /четвъртък/ от 11:00 часа, пред жилищната сграда на ул. „Оборище“ № 1, гр. Ловеч (обект на интервенция по проекта).

 

Този документ е създаден в рамките на проект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Ловеч – етап 3”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Ловеч и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 година.  
                                                                                                                                                                                                                 ДБФП №BG16RFOP001-1.020-0007-C01