Общинска администрация Ловеч / Република България
- + A

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

Покана за публично обсъждане

 

ПОКАНА

ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

 

Община Ловеч има удоволствието да Ви покани да присъствате на 24.09.2020 г. от 17:00 часа в Заседателната зала на Общински съвет - гр. Ловеч,  ул. „Търговска“ № 22, ет. 2, гр. Ловеч в публично обсъждане за издаване на запис на заповед във връзка с обезпечаване на авансово плащане по проект „Рехабилитация и нови пространствени решения на Площад Свобода, гр. Ловеч“, финансиран по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Записът на заповед се издава в полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. - Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“. Публичното обсъждане ще се проведе при спазване на всички противоепидемични мерки във връзка с обявената в страната извънредна епидемична обстановка.

Общата стойност на проекта възлиза на  939 557,83 лева, представляваща 100 % безвъзмездна финансова помощ.

Управляващият орган на ОПРР 2014-2020 г. предоставя авансово плащане в размер до 328 845,24 лева, представляващи до 35% от стойността на безвъзмездната финансова помощ, срещу предоставен запис на заповед по образец или банкова гаранция по образец. Срокът за поемане на общинския дълг е до 4 (четири) месеца след приключване на договора с управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Срокът за изпълнение на договора е от 02.09.2020 г. до 02.01.2022 г. – 16 месеца.

 

Този документ е създаден  в рамките на проект „Рехабилитация и нови пространствени решения на Площад Свобода, гр. Ловеч“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Ловеч и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 година. ДБФП № BG16RFOP001-1.020-0008-C01