Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Покана за публично обсъждане

 

 

 

Община Ловеч има удоволствие да Ви покани да присъствате на 22.05.2018 г. от 17:30 часа в Заседателната зала на Общински съвет - гр. Ловеч,  ул. „Търговска“ № 22, ет. 2, гр. Ловеч в публично обсъждане за издаване на запис на заповед във връзка с обезпечаване на авансово плащане по проект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Ловеч - етап 1“, финансиран по Приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие" на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г., в полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. - Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“.

Общата стойност на проекта възлиза на 1 296 210,72 лева, изцяло безвъзмездната финансова помощ.

Управляващият орган на ОПРР 2014-2020г. предоставя авансово плащане в размер до 453 673,75лева, представляващи до 35% от стойността на безвъзмездната финансова помощ, срещу предоставена запис на заповед по образец или банкова гаранция по образец. Срокът за поемане на общинския дълг е до 2 (два) месеца след приключване на договора с управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Срокът за изпълнение на договора е от 20.03.2018 г. до 20.07.2019 г. - 16 месеца.

 

 

 

 

Този документ е създаден  в рамките на проект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Ловеч - етап 1“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Ловеч и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 година.