Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ЛОВЕЧ ЗА 2018 г.

 

ОБЩИНА ЛОВЕЧ

 

 

П О К А Н А

ЗА

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ЛОВЕЧ ЗА 2018 г.

На основание Закона за публичните финанси и Наредбата на Общински съвет - Ловеч за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Ловеч,

Кметът на Община Ловеч

Кани жителите на общината, представителите на бизнеса, неправителствения сектор, средствата за масово осведомяване и други заинтересовани лица, да вземат участие в публично обсъждане на проекта за бюджет на Община Ловеч за 2018 година.

Публичното обсъждане ще се проведе на 12.01.2018 година /петък/ от 17.30 часа в заседателната зала на Общински съвет Ловеч.

Мнения и предложения може да подавате до 10.01.2018 г. в деловодството на Общината, на електронен адрес obshtina@lovech.bg  или да ги представите лично по време на обсъждането.