Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ЛОВЕЧ ЗА 2024 г.

 

П О К А Н А

ЗА

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ЛОВЕЧ ЗА 2024 г.

 

 

 

На основание чл. 84 ал.6 от Закона за публичните финанси и чл. 29 ал. 6 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Ловеч,

Кметът на Община Ловеч

Кани жителите на общината, представителите на бизнеса, неправителствения сектор и средствата за масово осведомяване да вземат участие в публично обсъждане на проекта за бюджет на Община Ловеч за 2024 година.

Публичното обсъждане ще се проведе на  25.01.2024 година /четвъртък/ от 17:00 часа в заседателната зала на Общински съвет Ловеч.

Мнения и предложения може да подавате до 25.01.2024 г. в деловодството на Община Ловеч, на електронен адрес obshtina@lovech.bg  или да ги представите лично по време на обсъждането.

 

СТРАЦИМИР ПЕТКОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ЛОВЕЧ