Общинска администрация Ловеч / Република България

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

Покана за публично обсъждане

 

 

 

Община Ловеч има удоволствие да Ви покани да присъствате на 22.05.2018 г. от 17:00 часа в Заседателната зала на Общински съвет - гр. Ловеч,  ул. „Търговска“ № 22, ет. 2, гр. Ловеч в публично обсъждане за издаване на запис на заповед във връзка с обезпечаване на авансово плащане по проект  „Прилагане на мерки за енергийна ефективност на сградите на РУ "Полиция" - гр. Ловеч и помещения, заети от ДА "Технически операции" - сектор Ловеч", финансиран по Приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие" на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г., в полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. - Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“.

Общата стойност на проекта възлиза на 722 396,51 лева, от които 699 596,51лева  безвъзмездната финансова помощ и 22 800,00 лева собствен принос на партньора – ОД МВР гр.Ловеч.

Управляващият орган на ОПРР 2014-2020г. предоставя авансово плащане в размер до 244 858,78 лева, представляващи до 35% от стойността на безвъзмездната финансова помощ, срещу предоставена запис на заповед по образец или банкова гаранция по образец. Срокът за поемане на общинския дълг е до 2 (два) месеца след приключване на договора с управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Срокът за изпълнение на договора е от 20.03.2018 г. до 20.06.2019 г. - 15 месеца.

 

 

Този документ е създаден  в рамките на проект „„Прилагане на мерки за енергийна ефективност на сградите на РУ "Полиция" - гр. Ловеч и помещения, заети от ДА "Технически операции" - сектор Ловеч", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Ловеч и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 година.