Общинска администрация Ловеч / Република България

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

Покана за встъпителна пресконференция

 

 

ПОКАНА

за встъпителна пресконференция

 

Община Ловеч Ви кани да присъствате на встъпителна пресконференция по проект Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в гр. Ловеч“, Договор за БФП №:BG16RFOP001-5.001-0017-C01/29.01.2018 г., финансиран по Приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Събитието ще се проведе на 06.08.2018 г. /понеделник/ от 11:00 часа в Заседателната зала на Общински съвет - Ловеч,  ул. „Търговска“ № 22, ет. 2, гр. Ловеч.

Обща стойност на проекта: 939 989.18 лева,

от които

Европейско финансиране: 798 990.80 лева

Национално съфинансиране: 140 998.38 лева

 

Продължителност на проекта: 20 месеца от 29.01.2018 г. до 29.09.2019 г.