Общинска администрация Ловеч / Република България

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

Покана за встъпителна пресконференция

 

 

ПОКАНА

 

 

Община Ловеч Ви кани да присъствате на встъпителна пресконференция по проект „Изграждане на социално жилище за настаняване на уязвими групи на територията на кв.Гозница, гр.Ловеч“ с Административен договор за безвъзмездна помощ №BG16RFOP001-1.020-0003-С01/ 21.05.2018 г., финансиран по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., която ще се проведе на 11.06.2019 г. /вторник/ от 10,00 часа в заседателната зала на Общински съвет-Ловеч, ул.„Търговска“ № 22.

В същия ден от 11,00 часа на строителния обект в кв.Гозница, ул. „Дълбок път“ ще се проведе и официална церемония „Първа копка“.

 

Проект „Изграждане на социално жилище за настаняване на уязвими групи на територията на кв.Гозница гр.Ловечсе осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. ДБФП № BG16RFOP001-1.020-0003-C01