Общинска администрация Ловеч / Република България

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

Покана

 

ПОКАНА

за начална пресконференция

 

Община Ловеч Ви кани да присъствате на начална пресконференция по проект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Ловеч - етап 1“, Договор БФП № BG16RFOP001-1.020-0005-С01/20.03.2018 г., финансиран по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г., приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“.

Събитието ще се проведе на 12.11.2018 г. /понеделник/ от 11:00 часа в заседателната зала на Общински съвет – Ловеч, Община Ловеч – ет. 2, ул. „Търговска“ № 22, гр. Ловеч.

 

Обща стойност на проекта:   1 296 210,72 лв.,

от които

Европейско финансиране:      1 101 779,12 лв.

Национално съфинансиране:    194 431,60 лв.

 

Продължителност на проекта:  16 месеца от 20.03.2018 г. до 20.07.2019 г.

 


Този документ е създаден в рамките на проект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Ловеч – етап 1”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Ловеч и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 година.   ДБФП №BG16RFOP001-1.020-0005-C01