Общинска администрация Ловеч / Република България

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

ПОКАНА

 

П О К А Н А

 

Община Ловеч Ви кани да присъствате на заключителна пресконференция по проект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност на сградите на РУ "Полиция" - гр. Ловеч и помещения, заети от ДА "Технически операции" - сектор Ловеч", Договор БФП №BG16RFOP001-1.020-0004-С02/20.03.2018 г.,  ПО 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОПРР 2014-2020г. финансиран по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Събитието ще се проведе на 12.11.2019 г. /вторник/ от 10:00 часа в заседателната зала на Общински съвет – Ловеч, ул. „Търговска“ № 22, ет. 2, гр. Ловеч.