Общинска администрация Ловеч / Република България

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

ПОКАНА

 

ПОКАНА

ЗА НАЧАЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

Община Ловеч Ви кани да присъствате на Начална пресконференция по проект „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания в гр. Ловеч”, Договор БФП № BG16RFOP001-5.002-0013-С01/09.01.2019 г., финансиран по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г., приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура“.

Събитието ще се проведе на 06.02.2020 г. /четвъртък/ от 11:00 часа в Заседателната зала на Общински съвет - Ловеч, ул. „Търговска“ № 22.